KEEVITUSTUDIO SAKSEN

Pakub keevituskoolitust


Alates 01.03.2021 meie ettevõte Keevitustudio Saksen OÜ keevituskoolitus hakkab pakkuma kõigile, kes soovib edasi areneda nind uusi teadmisi saada metallide keevituse valdkonnas.
Kõik koolitused sisaldavad nii teooriat, kui ka praktikat, kus iga inimene teeb lõpus oma töö iseseisvalt valmis.
Koolituse hinnas sisalduvad kõik instrumendid ning materjalid, mida kasutatakse koolituse ajal, tee/kohvi pausi.
Kõik koolitused toimuvad meie mugavas Viimsi Keevitustudios, kus on olemas kõik vajalikud instrumendid ja materjalid.
Igal õppijal koolituse lõppus on võimalik sooritada eksamit eurosertifikaadi saamiseks.
Koolituse lõppemisel ja peale eduka iseseisva töö sooritamist, iga osaleja saab tunnistuse, mis kinnitab tema uued oskused. Tunnistus on täienduskoolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

Meie tööd saab näha siin:
www.saksen.ee
www.instagram.com/welding.studio.saksen/

Koolitused toimuvad aadressil:
Rohuneeme tee 1 Haabneeme alevik, Viimsi vald Harjumaa 74001

Koolitused osutab KEEVITUSTUDIO SAKSEN OÜ, reg.14997221
Kontakt telefon: (+372) 555 55810
E-mail: saksen@saksen.ee

 

SAKSEN KEEVITUSSTUDIO

Koolituse korraldamisel meie pakume:

KOOLITAJAD
Meie meeskonnas on sertifitseeritud koolitajad
KOGEMUS
Koolitajatel on rohkem kui 10 aastat kogemust metallide keevituse
TULEMUS
Peale koolituste lõppemist igal on võimalik alustada tööd isesesvalt
ÕPPIJAKESKNE
Juhime meie lõpetajad 3 kuud tasuta peale koolitust
OSKUSTE RAKENDAMINE
Igale lõpetajale aitame töökoha leidmisega, vajaliku tööriista pargi soetamisega.
SÕBRALIK ÕPPEKESKKOND
Hinna sees on kõik vajalikud õppevahendid ja materjalid.
Pauside ajal pakkume kohvi/teed.

KOOLITUSKAVA

Keevituse baaskoolitus

Koolituse kestvus 120 akadeemilist tundi / 15 päeva.
Grupp: kuni 7 inimest.
Hind: 2500 EUR/inim

Õppekava:
1. Teoreetiline osa*. 20 ak.t.:
5 ak.t. – MMA käsikaarkeevitus
5 ak.t. – MAG keevitus
2 ak.t. – seadmed ja tööriistad
8 ak.t. – jooniste lugemine, dokumentatsioon, norm. aktid ja standard.
2. Praktiline osa, 100 ak.t.
10 ak.t. - lukkseppatööd
40 ak.t. - MMA käsikaarkeevitus 111
38 ak.t. - MAG keevitus 135
4 ak.t. – tööriistade ja seadmete seadistamine.
8 ak.t. – eksam.
*Teoreetised materjalid väljastatakse elektroonselt, vajadusel paberkandjal.
Teadmiste kontroll iseseisva töö kaudu iga järmise päeva alguses, ning õppetöö lõppus praktilise ja teoreetilise eksamiga.

3. Koolituse lõppemise tingimused ja sertifikaati väljastamise kord:
  • Iseseisev töö on teostatud ja teostatud kvaliteedi kontroll.
4. Õppe väljundid:
  • Koolituse lõpetamisel õpilane saab tuttavaks MMA ja MAG keevituse alustega, oskab keevitada PA, PB, PFasendites BW ja FW õmblusi.
  • Õpilane tunneb ja oskab käsitleda keevitusel kasutatavaid tööriistu ja seadmeid, tunneb metallide like ja suudab iseseisvalt valida õiget lisamaterjali tööde teostamiseks.
  • Oskab teostada õlesannet joonise ja WPS alusel.
5. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
5.1. Osavõtt vähemalt 90% auditoorsetest tööst.
5.2. Praktiliste ülesannete teostamine.
5.3. Hindamiskriteeriumid:
  • praktiliste ülesannete valmistamine.
4. Väljastatavad dokumendid:
  • Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.
5. Koolitaja kvalifikatsioon:
  • Koolitaja omab rohkem kui 10 aastat töökogemust antud valdkonnas ja vastavad pädevused.

TINGIMUSED

KOOLITUSE TINGIMUSED

KEEVITUSTUDIO SAKSEN OÜ keevituskoolituse, KEEVITUSTUDIO SAKSEN OÜ õppekorralduse alused.
1. Üldsätted.
1.1. KEEVITUSTUDIO SAKSEN OÜ (registrikood: 14997221) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.
1.2. KEEVITUSTUDIO SAKSEN OÜ on täienduskoolitusasutus, mis korraldab täiskasvanute (s.h. puudega inimesed) täienduskoolitust keevituse valdkonnas.
1.3. Õppetöö viiakse läbi aadressil Rohuneeme tee 1 Haabneeme alevik, Viimsi vald Harjumaa 74001, renditavates ruumides või koolituse tellija koolitusruumides.
1.4. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel.
1.5. Koolitused toimuvad grupikoolitusena või individuaalselt.
1.6. Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit).
1.7. Keevitustudio Saksen OÜ asjaajamise- ja õppekeeled on eesti ja vene keeled.
1.8. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud:
1.8.1. õppekava nimetus;
1.8.2. õppekavarühm;
1.8.3. õpiväljundid;
1.8.4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
1.8.5. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
1.8.6. õppe sisu;
1.8.7. õppekeskkonna kirjeldus;
1.8.8. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
1.8.9. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
1.8.10. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
1.9. Koolitajal on õigus teha koolituste ajakavas ja toimumiskohas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest e-posti või telefoni teel.
2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine.
2.1. Keevitustudio Saksen OÜ kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: ees- ja perekonnanimi, arve maksja ja saaja andmed ning osaleja e-posti aadress ja isikukood. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele.
3. Koolitusele registreerimine ja koolitusgrupi komplekteerimine.
3.1. Koolitusele registreerimine.
3.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreerida. Registreerida saab e-posti teel (saksen@saksen.ee) või telefoni teel (+372) 555 55810. Koolitusele on võimalik registreeruda ka koolituspäeval koolituse toimumise asukohas.
3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine.
3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel. Igale koolitusele registreerijale saadetakse kinnitus koolitusele registreerimise kohta.
3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.
3.2.3. Keevitustudio Saksen OÜl on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt ühepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.
4. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine.
4.1. Koolitusel õppimist saavad alustada osalejad, kes on ennast eelnevalt registreerinud ning kellele on väljastatud tasumiseks koolituse arve.
4.2. Arve tasumisega kinnitab osaleja õppetööst osavõttu.
5. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord.
5.1. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.
5.2. Kõikidel täienduskoolitusel osalejatel on võimalus, kuid mitte kohustus, anda tagasisidet nii suuliselt kui kirjalikult.
5.3. Õppija arvatakse täienduskoolitusasutusest välja õppija sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve mittetasumisel või lepingutingimuste rikkumisel.
5.4.Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus küsimustiku või annavad tagasiside muus vormis.
6. Koolituse eest tasumine.
6.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel ühes osas – 100%, mis tuleb tasuda peale koolituse läbiviimist. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
6.2. Mitmele osalejale ühest asutusest kehtib soodushind. 10% koolituse maksumusest iga inimese kohta.
6.3. Koolitusasutuses ei toimu õppetasust vabastamist.
6.4. Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata Koolitaja poolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.
7. Koolitusest loobumine.
7.1. Kui koolitusele registreerinul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Keevitustudio Saksen OÜ e-kirja teel saksen@saksen.ee või telefonil (+372)555 55810.
7.2. Kui osaleja on osalenud vähemalt ühel koolitus päeval ja pärast loobunud koolitusest mingi põhjusel, siis tuleb tasuda 100% koolituse maksumusest.
8. Õppija õigused ja kohustused.
8.1. Õppijal on õigus:
8.1.1. valida oma võimetele ja huvidele vastav koolitusprogramm;
8.1.2. nõuda kvaliteetset koolitust;
8.1.3. saada teavet Keevitustudio Saksen OÜ õppekorralduse ja õppekava kohta;
8.1.4. nõuda õppemaksu tagastamist Keevitustudio Saksen OÜ süül ära jäänud kursuste eest;
8.1.4.1. Keevitustudio Saksen OÜ süül ära jäänud kursuste eest tagastatakse 100% õppetasust. Õppetasu tagastatakse 14 kalendripäeva jooksul koolituse tellija/osaleja arvelduskontole;
8.1.5. lahkuda omal soovil enne koolituse lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.
8.1.6. saada koolituse lõpus osalemist kinnitav tunnistus.
8.2. Õppija on kohustatud:
8.2.1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;
8.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolitusruumi vara;
8.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.
8.2.4. Maksta esitatud koolitusarve õigeaegselt.
9. Lektorite kvalifikatsiooninõuded.
9.1. Lektorid peab olema aktiivselt tegutsenud/ tegutseb õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
10. ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD
10.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.
10.2. Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega eesmärgiga aidata sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.
11. TAGASISIDE JA KOOLITUSTE KVALITEEDI PARENDAMINE
11.1. KEEVITUSTUDIO SAKSEN palub täita pärast igat koolitust osalejatel tagasisidelehed ja muuhulgas annab võimaluse teha parandusettepanekuid.
11.2. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka elektroonsel kujul.
11.3. Pärast tagasisidelehtede saamist koolitusel osalejatelt, analüüsib KEEVITUSTUDIO SAKSEN nii koolitustulemusi kui ka tagasisidelehtede sisu ning teeb lektorile parendusettepanekuid.
Vaidluste lahendamise kord.
Keevitustudio Saksen OÜ ja koolitusel osaleja vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.